Legislatie

now browsing by category

 

SALARIUL MINIM PE ECONOMIE DEVINE 850 RON DE LA 1 IANUARIE 2014

Incepând cu 1 ianuarie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 850 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună, reprezentând 5,059 lei/oră.

De asemenea, începând cu 1 iulie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună, reprezentând 5,357 lei/oră.

Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.000 lei stabilirea de salarii sub nivelul celui prevăzut mai sus, pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă.

*

Bază legală: Hotărârea Guvernului nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703/2013.

Sursa: finatevalcea.ro

TVA LA INCASARE OPTIONAL DE LA 1 IANUARIE 2014

In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809/19.12.2013, a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative, prin care se instituie opţiunea privind aplicarea sistemului TVA la încasare pentru persoanele impozabile a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei.

În documentarul de mai jos prezentăm principalele aspecte privind aplicarea opţională a sistemului TVA la încasare.

 

Generaliţi

Cifra de afaceri pentru calculul plafonului menţionat este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii taxabile şi/sau scutite de TVA, precum şi a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, conform art. 132 şi 133 din Codul Fiscal, realizate în cursul anului calendaristic.

Prevederi privind trecerea de la aplicarea obligatorie la aplicarea opţională a sistemului TVA la încasare

Persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplică sistemul TVA la încasare vor proceda astfel:

  • pot continua aplicarea sistemului TVA la încasare, fără depunerea vreunei notificări, dacă sunt eligibile pentru aplicarea acestui sistem, caz în care se consideră că au optat pentru continuarea aplicării sistemului;
  • pot solicita oricând în cursul anului 2014 să fie radiate din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare prin depunerea unei notificări la organele fiscale competente, chiar dacă sunt eligibile pentru aplicarea sistemului, anul 2014 nefiind considerat primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului TVA la încasare.

Această prevedere nu se aplică în situaţia persoanelor impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal în cursul anului 2014 şi care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, care sunt obligate să aplice sistemul respectiv cel puţin până la finele anului 2014, cu excepţia cazului în care depăşesc plafonul de 2.250.000.lei.

De reţinut! Organele fiscale competente operează radierea din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea. Până la data radierii persoanele impozabile trebuie să aplice sistemul TVA la încasare;

  • au obligaţia să depună la organele fiscale competente până la data de 25 ianuarie 2014 o notificare în situaţia în care au depăşit plafonul de 2.250.000 lei, în ultima perioadă fiscală a anului 2013, în vederea radierii din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.

Foarte important! Atât în cazul persoanelor impozabile care continuă aplicarea sistemului TVA la încasare, cât şi al celor care ies din sistem, pentru operaţiunile al căror fapt generator de taxă a intervenit până la data de 31 decembrie 2013 inclusiv, precum şi pentru facturile emise înainte de această dată, în situaţia în care cea de-a 90-a zi calendaristică de la data emiterii facturii sau de la termenul limită prevăzut de lege pentru emiterea facturii este ulterioară datei de 31 decembrie 2013, exigibilitatea taxei intervine la data încasării totale sau parţiale a contravalorii bunurilor livrate/serviciilor prestate, cu respectarea prevederilor art. 134 ^2 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Alte precizări

Persoana impozabilă care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare este obligată să aplice sistemul respectiv cel puţin până la sfârşitul anului calendaristic în care a optat pentru aplicarea sistemului, cu excepţia situaţiei în care în cursul aceluiaşi an cifra de afaceri depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, caz în care sistemul se aplică până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit.

Nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare:

– persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic conform prevederilor art. 127 alin. (8) din Codul Fiscal;

– persoanele impozabile care nu sunt stabilite în România conform art. 125^1 alin. (2) lit. a) din Codul Fiscal;

– persoanele impozabile care în anul precedent au depăşit plafonul de 2.250.000 lei;

– persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 153 în cursul anului şi care au depăşit plafonul de 2.250.000 lei în anul precedent sau în anul calendaristic în curs, calculat în funcţie de operaţiunile realizate în perioada în care respectiva persoană a avut un cod valabil de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal.

Persoanele impozabile care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare aplică sistemul respectiv numai pentru operaţiuni pentru care locul livrării sau locul prestării se consideră a fi în România, dar nu aplică sistemul respectiv pentru următoarele operaţiuni care intră sub incidenţa regulilor generale privind exigibilitatea TVA:

– livrările de bunuri/prestările de servicii pentru care beneficiarul este persoana obligată la plata taxei conform art. 150 alin. (2) – (6), art. 152^3 alin. (10) sau art. 160 din Codul Fiscal;

– livrările de bunuri/prestările de servicii care sunt scutite de TVA;

– operaţiunile supuse regimurilor speciale prevăzute la art. 152^1 – 152^3 din Codul Fiscal;

- livrările de bunuri/prestările de servicii pentru care beneficiarul este o persoană afiliată furnizorului/prestatorului potrivit art. 7 alin. (1) pct. 21 din Codul Fiscal.

Persoana impozabilă care optează să aplice sistemul TVA la încasare trebuie să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare din care să rezulte că cifra de afaceri din anul calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei şi că optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare. Se consideră că persoana impozabilă a optat în mod tacit pentru continuarea aplicării sistemului TVA la încasare, neavând obligaţia să depună notificarea, dacă în anul precedent a aplicat sistemul TVA la încasare şi cifra sa de afaceri nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei.

Sursa: finantevalcea.ro

 

CONTRACTUL DE UCENICIE – HG855/2013 reglementeaza normele metodologice de aplicare a legii 279/2005


ANEXĂ
 

NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă din 06.11.2013

Publicate in Monitorul Oficial, Partea I nr. 705 /18.11.2013

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

   Art. 1. – Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, denumită în continuare lege.

   Art. 2. – (1) Formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie, prevăzută la art. 1 din lege, se organizează la iniţiativa angajatorilor, de furnizori de formare profesională autorizaţi în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumiţi în continuare furnizori de formare.

   (2) Formarea profesională prin ucenicie cuprinde pregătirea teoretică şi pregătirea practică, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, cu legile speciale care reglementează acea ocupaţie.

   (3) Programele de formare profesională prin ucenicie la care participă ucenici cu nevoi speciale sunt adaptate la particularităţile specifice fiecărei categorii de persoane, în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   Art. 3. – Prin obiectivele sale, ucenicia ca modalitate de promovare a ocupării şi formării profesionale:

   a) oferă acces la o ofertă de angajare de bună calitate şi în acelaşi timp de formare profesională de la momentul intrării în şomaj sau de la momentul în care nu mai participă la o formă de învăţământ prin sistemul de învăţământ;

   b) contribuie la integrarea durabilă pe piaţa muncii a persoanelor fără un loc de muncă;

   c) contribuie la contracararea efectelor negative ale crizei economice asupra pieţei forţei de muncă prin crearea de noi locuri de muncă ce pot fi ocupate de orice persoană cu vârsta de peste 16 ani, care doreşte să obţină în acelaşi timp un loc de muncă şi o nouă calificare;

   d) promovează angajarea unor categorii specifice de lucrători expuşi riscului de a părăsi piaţa muncii, cum ar fi lucrătorii necalificaţi sau lucrătorii fără experienţă profesională;

   e) promovează implicarea activă a partenerilor sociali, de la toate nivelurile, în ceea ce priveşte conceperea şi punerea în aplicare a învăţării la locul de muncă pentru a adapta ucenicia la nevoile beneficiarilor şi pentru a-i imprima un efect multiplicator în cadrul activităţilor de ocupare a forţei de muncă;

   f) promovează integrarea persoanelor în societate, prin muncă, inclusiv a celor marginalizate, defavorizate sau cu dizabilităţi;

   g) contribuie la reducerea şomajului, ca o condiţie esenţială pentru consolidarea încrederii şi pentru asigurarea sustenabilităţii sociale şi politice a reformelor de pe piaţa muncii;

   h) răspunde provocărilor structurale şi instituţionale de pe piaţa muncii cu accent pe segmentare, lipsa corelării între cererea şi oferta de locuri de muncă şi şomajul structural persistent în rândul persoanelor ameninţate de sărăcie;

   i) susţine spiritul antreprenorial şi economia socială, crearea de întreprinderi, în special de întreprinderi cooperatiste.

   Art. 4. – (1) Angajatorii care doresc să organizeze activităţi de ucenicie au îndatorirea să comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror rază îşi au sediul, respectiv domiciliul, locurile de muncă vacante care pot fi ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie.

   (2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se face prin completarea de către angajator a formularului prevăzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarele menţiuni:

   a) la rubrica „Denumirea ocupaţiei” se adaugă şi sintagma „CU” care provine de la prescurtarea „contract de ucenicie”;

   b) codul COR (6 caractere) specific ocupaţiei pentru care se încheie contractul de ucenicie;

   c) la rubrica durata încadrării în muncă se va completa durata contractului de ucenicie în funcţie de nivelul de calificare prevăzut la art. 9 din lege.

   (3) Formularul prevăzut la alin. (2) se comunică în termenul şi în condiţiile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi normele de punere în aplicare a acesteia.

   Art. 5. – Angajatorul care comunică locurile de muncă vacante, reglementate prin legi speciale, are obligaţia de a transmite la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti toate condiţiile speciale de acces pentru ocuparea acestor locuri de muncă.

   Art. 6. – Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au obligaţia de a comunica separat pe site-ul instituţiei locurile de muncă vacante pentru ucenicie.

   Art. 7. – (1) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile coordonatorului de ucenicie în raport cu activitatea de coordonare a activităţii ucenicului se stabilesc, în condiţiile Legii nr. 53/2003Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin act adiţional la contractul individual de muncă.

   (2) Anterior modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectată în vederea desfăşurării activităţii de coordonare a uceniciei cu privire la clauzele pe care intenţionează să le modifice prin act adiţional la contract.

   Art. 8. – (1) Poate avea calitatea de coordonator de ucenicie salariatul sau, după caz, întreprinzătorul persoană fizică ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

   a) este calificat pentru practicarea ocupaţiei sau, după caz, a activităţii pentru care se organizează programul de ucenicie;

   b) practică ocupaţia sau, după caz, activitatea pentru care se organizează programul de ucenicie;

   c) are o experienţă de muncă în ultimii 5 ani din care cel puţin 2 ani în ocupaţia sau, după caz, în activitatea pentru care se organizează ucenicia;

   d) nu are cazier judiciar;

   e) este apt din punct de vedere fizic şi psihic.

   (2) Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se demonstrează prin acte care atestă pregătirea de specialitate dobândită prin discipline/module/cursuri/stagii de pregătire pentru competenţele vizate prin programul de ucenicie.

   (3) Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se atestă prin curriculum vitae al persoanelor respective, adeverinţe eliberate de angajator sau, după caz, alte documente specifice din care rezultă experienţa profesională pentru domeniul ocupaţional vizat prin programul de ucenicie.

   Art. 9. – (1) Coordonatorul de ucenicie are, în principal, următoarele obligaţii:

   a) să colaboreze cu furnizorul de formare pentru organizarea formării profesionale a ucenicului;

   b) să elaboreze împreună cu furnizorul de formare planul de activitate al ucenicului, pe baza standardului ocupaţional corespunzător ocupaţiei;

   c) să îndrume ucenicul şi să supravegheze punerea în aplicare a planului de activitate, prevăzut la lit. b);

   d) să elaboreze lunar, pe baza planului de activitate prevăzut la lit. b), raportul de monitorizare a planului de activitate al ucenicului.

   (2) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, coordonatorul de ucenicie are în principal următoarele drepturi:

   a) să propună şi să modifice, după caz, planul de activitate al ucenicului;

   b) să comunice în scris angajatorului orice aspect de natură să influenţeze negativ activitatea ucenicului, inclusiv pe aspecte ce ţin de colaborarea cu furnizorul de formare;

   c) să propună acordarea de stimulente sau sancţionarea ucenicului, în condiţiile legii;

   d) să primească o copie a contractului de ucenicie;

   e) să aibă acces la situaţia pregătirii profesionale a ucenicului, în vederea completării raportului de monitorizare prevăzut la alin. (1) lit. d);

   f) să asiste la examenul de absolvire în calitate de observator sau, după caz, să participe ca membru în comisia de examinare.

   Art. 10. – (1) În cadrul programului de formare contractat potrivit prevederilor art. 4 lit. e) din lege, formarea practică a ucenicului este realizată sub îndrumarea şi supravegherea formatorului furnizorului de formare.

   (2) Furnizorul de formare poate conveni cu angajatorul ca supravegherea şi îndrumarea formării practice a ucenicului, prevăzută la alin. (1), să se poată realiza şi de către personalul de specialitate numit de angajator.

   Art. 11. – (1) Salariaţii angajatorului pot asigura formarea profesională a ucenicului/ucenicilor numai dacă aceştia au calitatea de formatori în condiţiile legislaţiei privind formarea profesională a adulţilor.

   (2) Pentru a putea desfăşura activităţile de la alin. (1), salariaţii angajatorului pot avea relaţii de muncă, în condiţiile legii, cu furnizorul de formare cu care angajatorul a încheiat contractul de prestări de servicii de formare profesională, prevăzut la art. 4 lit. e) din lege.

CAPITOLUL II
Contractul de ucenicie

   Art. 12. – (1) Contractul de ucenicie, prevăzut la art. 6 alin. (1) din lege, trebuie să conţină elementele obligatorii ale contractului individual de muncă prevăzute de Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clauzele prevăzute la art. 6 alin. (5) din lege.

   (2) Modelul-cadru al contractului de ucenicie, prevăzut la art. 6 alin. (9) din lege, este prezentat în anexa nr. 1.

   (3) Contractul de ucenicie se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, conform art. 6 alin. (3) din lege, şi se evidenţiază în registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu menţiunea „CU”.

   (4) Modelul planului de activitate prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. b) este prezentat în anexa nr. 2.

   (5) Modelul raportului de monitorizare prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. d) este prezentat în anexa nr. 3.

   Art. 13. – (1) Contractul de ucenicie poate înceta pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, conform prevederilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   (2) În cazul în care contractul de ucenicie încetează pe durata perioadei de probă, la sfârşitul acestei perioade sau după expirarea perioadei de probă, dar înaintea expirării termenului pentru care a fost încheiat, ucenicul beneficiază pentru perioada lucrată de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute de legislaţia muncii, de contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi de contractul de ucenicie.

   Art. 14. – Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activităţii, să înmâneze ucenicului un exemplar original din contractul de ucenicie.

   Art. 15. – (1) Prin sintagma „denumirea calificării pe care urmează să o dobândească ucenicul”, prevăzută la art. 6 alin. (5) lit. a) din lege, se înţelege calificarea cuprinsă în Registrul naţional al calificărilor profesionale din România care corespunde ocupaţiei pentru care se încheie contractul de ucenicie.

   (2) Până la intrarea în vigoare a Registrului naţional al calificărilor profesionale din România se utilizează Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

   Art. 16. – Prin sintagma „denumirea furnizorului de formare care desfăşoară programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă”, prevăzută la art. 6 alin. (5) lit. b) din lege, se înţelege denumirea furnizorului de formare care încheie cu angajatorul contractul de prestări de servicii de formare profesională prevăzut la art. 4 lit. e) din lege sau, după caz, denumirea angajatorului dacă acesta are calitatea de furnizor de formare.

   Art. 17. – (1) Locul sau, după caz, locurile în care se desfăşoară activitatea de formare profesională, prevăzute la art. 6 alin. (5) lit. d) din lege, este/sunt stabilit/stabilite de către angajator în urma consultării cu furnizorul de formare.

   (2) În situaţia în care competenţele cuprinse în standardul ocupaţional/standardul de pregătire profesională nu pot fi dobândite la angajator, atunci locurile în care se desfăşoară activitatea de formare profesională, prevăzute la alin. (1), pot fi stabilite de furnizorul de formare şi la alţi angajatori sau, după caz, furnizori de formare.

   (3) Pentru asigurarea locurilor de instruire practică, furnizorul de formare poate încheia parteneriate cu alţi angajatori sau, după caz, furnizori de formare, în baza unor convenţii/contracte de colaborare, în care se stipulează cu claritate obligaţiile părţilor.

   Art. 18. – (1) Prin sintagma „durata necesară pregătirii teoretice şi practice prin ucenicie la locul de muncă”, prevăzută la art. 6 alin. (5) lit. e) din lege, se înţelege durata minimă a programului de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, exprimată în ore de pregătire, pentru pregătirea teoretică şi practică, pe niveluri de calificare, respectiv:

   a) 360 de ore pentru nivelul 1 de calificare;

   b) 720 de ore pentru nivelul 2 de calificare;

   c) 1.080 de ore pentru nivelul 3 de calificare.

   (2) Formarea profesională prin ucenicie se desfăşoară pe toată durata contractului de ucenicie.

   (3) Perioadele de formare profesională alternează cu timpul de muncă alocat realizării atribuţiilor specificate în fişa postului.

   (4) Timpul alocat programului de formare profesională este corelat cu scopul, obiectivele, conţinuturile formării teoretice şi practice.

   Art. 19. – (1) Pentru a încheia un contract de ucenicie, în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) din lege, persoana aflată în căutarea unui loc de muncă primeşte de la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, dispoziţia de repartizare, conform anexei nr. 2 la Procedura de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

   (2) Dispoziţia, prevăzută la alin. (1), se anexează la contractul de ucenicie.

   Art. 20. – (1) Documentele necesare pentru încheierea contractului de ucenicie sunt:

   a) actul de identitate, în original şi în copie;

   b) certificatul de naştere, în original şi în copie;

   c) copii legalizate ale actelor de studii care atestă îndeplinirea condiţiilor de acces la formare profesională prin ucenicie pe nivelurile de calificare prevăzute de legislaţia în vigoare;

   d) certificat medical care atestă faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea muncii în care se organizează ucenicia;

   e) dispoziţia de repartizare, prevăzută la art. 19;

   f) în copie, contractul de formare profesională prevăzut la art. 16 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   (2) Documentele necesare pentru încheierea contractului de ucenicie pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 7 alin. (2) din lege sunt:

   a) paşaportul sau, după caz, actul de identitate, în original şi în copie;

   b) autorizaţia de muncă, după caz;

   c) copii legalizate ale actelor de studii, recunoscute şi/sau echivalate, potrivit legii, care atestă îndeplinirea condiţiilor de acces la formare profesională prin ucenicie, pe niveluri de calificare conform prevederilor legale în vigoare;

   d) certificat medical care atestă faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea muncii în care se organizează ucenicia;

   e) dispoziţia de repartizare, prevăzută la art. 19;

   f) în copie, contractul de formare profesională prevăzut la art. 16 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   (3) Actele în original pentru care se păstrează copia se restituie titularului.

   (4) Datele cu caracter personal ale ucenicilor sunt prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

   Art. 21. – Femeile aflate în situaţia prevăzută la art. 7 alin. (3) din lege au toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 25/2004, cu modificările ulterioare.

   Art. 22. – Perioada de probă, prevăzută la art. 9 alin. (2) din lege, la care poate fi supus ucenicul face parte integrantă din durata pentru care se încheie contractul de ucenicie şi nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare.

   Art. 23. – Ucenicilor care au vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani le sunt aplicabile prevederile Hotărârii Guvernului nr. 600/2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă.


CAPITOLUL III

Organizarea uceniciei la locul de muncă

   Art. 24. – (1) Programele de formare profesională prin ucenicie se pot organiza la cererea angajatorilor care doresc să încheie contracte de ucenicie cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din lege.

   (2) Pentru a beneficia de un program de ucenicie, persoana aflată în căutarea unui loc de muncă depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa o cerere în acest sens.

   (3) Modelul cererii de la alin. (2) este prevăzut în anexa nr. 4.

   Art. 25. – Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au obligaţia de a comunica, separat pe site-ul instituţiei, următoarele informaţii:

   a) locurile de muncă declarate vacante de angajatori, care pot fi ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie;

   b) numărul persoanelor care au solicitat un program de ucenicie.

   Art. 26. – La programele de formare profesională prin ucenicie sunt admise numai persoanele apte de muncă care au beneficiat de informare şi consiliere privind cariera în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

   Art. 27. – (1) În vederea pregătirii ucenicului, în sensul art. 14 alin. (1) din lege, angajatorul care nu este furnizor de formare încheie un contract de prestări de servicii de formare profesională, prevăzut la art. 4 lit. e) din lege, cu un furnizor de formare.

   (2) Contractul de prestări de servicii de formare profesională prevăzut la alin. (1) se încheie pe aceeaşi perioadă ca şi contractul de ucenicie.

   Art. 28. – Persoanele cu capacitate de muncă diminuată sau persoanele cu handicap pot fi cuprinse în programele de formare profesională prin ucenicie, la recomandarea medicului specialist, potrivit legii.

   Art. 29. – La solicitarea persoanei care a avut statut de ucenic, angajatorul este obligat să elibereze orice document referitor la activitatea desfăşurată în baza contractului de ucenicie.

 


CAPITOLUL IV

Susţinerea financiară a uceniciei la locul de muncă

   Art. 30. – (1) Finanţarea formării profesionale prin ucenicie se realizează în condiţiile art. 16 din lege.

   (2) În situaţia în care participarea la ucenicie este iniţiată de angajator, toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de acesta, potrivit art. 197 alin. (1) coroborat cu art. 193 lit. d) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   Art. 31. – (1) Finanţarea uceniciei din sponsorizări ale persoanelor fizice şi/sau juridice se face în condiţiile respectării Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare.

   (2) Pentru finanţarea uceniciei în condiţiile alin. (1) se încheie un contract de sponsorizare.

   (3) Contractul de sponsorizare se anexează în copie la contractul de ucenicie.

   Art. 32. – Finanţarea formării prin ucenicie din fonduri structurale europene se realizează în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, condiţii generale, şi a Ordinului pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”, în vigoare la data încheierii contractului de ucenicie.

   Art. 33. – (1) Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru şomaj, prevăzute la art. 16 alin. (2) din lege, angajatorul încheie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie, o convenţie conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

   (2) În situaţia în care convenţia nu se încheie în termenul prevăzut la alin. (1), angajatorul nu mai beneficiază de sumele alocate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru acel contract de ucenicie.

   (3) Convenţia prevăzută la alin. (1) se încheie de către agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 95 alin. (11) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

   (4) În vederea încheierii convenţiei prevăzute la alin. (1) angajatorii depun următoarele documente:

   a) actul de identitate al ucenicului, în copie.

   b) contractul de ucenicie, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, în copie.

   (5) Convenţia prevăzută la alin. (1) se încheie pentru fiecare contract de ucenicie pentru care angajatorul solicită sumele prevăzute la art. 16 alin. (2) din lege.

   Art. 34. – (1) Sumele prevăzute la art. 16 alin. (2) din lege se acordă de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie, lunar.

   (2) Suma lunară prevăzută la alin. (1) se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum şi pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului.

   (3) Sumele prevăzute la art. 16 alin. (2) din lege se acordă angajatorului care face dovada implementării planului de activitate a ucenicului pe baza raportului de monitorizare prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. d).

   (4) Prin valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzută la art. 16 alin. (2) din lege, se înţelege valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare în luna în care se face plata.

   Art. 35. – (1) Verificarea şi acordarea sumei cuvenite lunar conform art. 16 alin. (2) din lege se efectuează în baza declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, depuse de angajatori potrivit prevederilor din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi a următoarelor documente care se depun la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti:

   a) un tabel nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;

   b) fişa de evidenţă zilnică a salariaţilor şi statul de plată pentru luna respectivă, în copie certificată de angajator;

   c) raportul de monitorizare prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. d).

   (2) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevăzute la alin. (1) până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, aferente lunii respective, sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, suma cuvenită lunar conform art. 16 alin. (2) din lege nu se acordă.

   (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), suma cuvenită potrivit art. 16 alin. (2) din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (1) sunt corectate şi depuse până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, aferente lunii respective.

   (4) Perioada pentru care nu se acordă suma cuvenită potrivit art. 16 alin. (2) din lege din motivele prevăzute la alin. (2) face parte din perioada de acordare a acestei sume.

   (5) Stabilirea şi încetarea drepturilor angajatorilor de a beneficia de suma cuvenită potrivit art. 16 alin. (2) din lege se fac în baza dispoziţiilor emise de directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.

   (6) Debitele provenite din acordarea sumelor prevăzute la art. 16 alin. (2) din lege se recuperează potrivit prevederilor legale.

   Art. 36. – (1) Suma cuvenită conform art. 16 alin. (2) din lege se deduce de către angajator din contribuţia pe care acesta este obligat, conform legii, să o vireze lunar în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj.

   (2) În cazul în care suma cuvenită este mai mare, diferenţa se recuperează prin intermediul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în termen de 5 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, aferentă lunii respective, prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

   Art. 37. – (1) Pentru a beneficia de finanţare în condiţiile art. 16 alin. (2) din lege, la încheierea convenţiei, prevăzută la art. 33 alin. (1), angajatorul declară pe propria răspundere că anterior încheierii contractului de ucenicie nu a avut cu persoana în cauză încheiate alte contracte de ucenicie, pentru aceeaşi calificare.

   (2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) constituie secţiune distinctă în convenţie.  

CAPITOLUL V
Dispoziţii finale

   Art. 38. – Modul de aplicare a reglementărilor cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de ucenicie este supus controlului Inspecţiei Muncii, prin inspectorii de muncă.

   Art. 39. – (1) Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate angajatorilor de ucenici.

   (2) Agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, pot solicita, în condiţiile legii, inspectoratelor teritoriale de muncă, respectiv al municipiului Bucureşti, informaţii cu privire la sancţiunile contravenţionale aplicate angajatorilor de ucenici.

   Art. 40. – (1) Agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti ţin evidenţa angajatorilor care organizează programe de ucenicie şi care îşi au sediul sau domiciliul în raza lor teritorială.

   (2) În aplicarea alin. (1), agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti înfiinţează şi actualizează registrul angajatorilor de ucenici, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7.

   (3) Registrul angajatorilor de ucenici prevăzut la alin. (2) se publică şi se actualizează lunar pe pagina de internet a agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi pe pagina de internet a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

   Art. 41. – Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă elaborează şi aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă procedura de control a activităţii furnizorilor de formare ce desfăşoară programe de formare prin ucenicie.

   Art. 42. – Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA Nr. 1
la norme

Modelul-cadru al contractului de ucenicie

CONTRACT DE UCENICIE
încheiat şi înregistrat1 cu nr. . . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . .

   1 Contractul de ucenicie se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, şi se înregistrează în termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de muncă judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti. Obligaţia de încheiere a contractului de ucenicie, în formă scrisă, revine angajatorului.

   A. Părţile contractante

   1. Angajatorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(denumirea), în calitate de persoană juridică/fizică autorizată/întreprindere familială/individuală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu sediul/domiciliul în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . , bl. . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . . , judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , înregistrată la registrul comerţului/autorităţile administraţiei publice locale din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cu nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., codul fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , codul unic de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , reprezentată legal prin doamna/domnul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , în calitate de2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., având obiectul de activitate3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cod CAEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

   2 Se completează, după caz: reprezentant al persoanei juridice/persoană fizică autorizată/întreprinzător titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale/persoană fizică.

   3 Se va specifica numai obiectul de activitate care are legătură cu contractul de ucenicie.

şi

   2. Doamna/Domnul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în calitate de ucenic(ă), domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . , bl. . . . . , ap. . . . . , sectorul/judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., posesoare/posesor a/al BI/CI/paşaport seria . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . , eliberat(ă) de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., autorizaţie de muncă/permis de şedere în scop de muncă seria . . . . . . . . . . . . . nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

am încheiat prezentul contract de ucenicie, în următoarele condiţii asupra cărora am convenit.

   B. Obiectul contractului

Obiectul contractului îl reprezintă formarea profesională realizată în baza unui contract de ucenicie pentru obţinerea calificării de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., codul calificării4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   4 A se vedea, până la intrarea în vigoare a Registrului Naţional al Calificărilor din România, Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările şi completările ulterioare.

   C. Durata contractului

Prezentul contract de ucenicie se încheie pe o perioadă determinată de . . . . . . . . . . . . luni, cuprinsă între data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . şi data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   D. Locul de muncă

   D.1 Activitatea de ucenicie la locul de muncă, prevăzută în fişa postului, se desfăşoară la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(secţia/atelierul/biroul/serviciul/compartimentul etc.) din sediul social/punctul de lucru/alt loc de muncă organizat al angajatorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea acestuia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea acestuia)

În lipsa unui loc de muncă fix, ucenicul va desfăşura activitatea astfel:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   D.2. Locul (locurile) de desfăşurare a activităţii ucenicului:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   D.3. Coordonatorul de ucenicie:

   1. Numele şi prenumele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   2. Calificarea coordonatorului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   E. Felul muncii

   1. Funcţia/Ocupaţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . conform Clasificării ocupaţiilor din România, codul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   F. Atribuţiile postului

Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexată la contractul de ucenicie la locul de muncă.

   F.1. Criteriile de evaluare a activităţii ucenicului

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   G. Condiţii de muncă

   1. Activitatea se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite – vătămătoare, grele sau periculoase (se completează după caz).

   2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   H. Timpul de muncă5

   5 Programul normal de muncă pentru persoanele încadrate în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă este de maximum 8 ore pe zi, în regim de maximum 5 zile pe săptămână.

 

   H.1. Durata timpului de muncă

   a) O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de. . . . ore/zi,. . . . . . ore/săptămână.

   b) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ore zi/ore noapte).

   c) Programul de lucru se poate modifica în funcţie de prevederile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă
aplicabil.

   d) Nu se efectuează ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră.

   I. Concedii

   I.1. Concediul de odihnă

Durata concediului anual de odihnă este de . . . . . . . . . . . . . . zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă întreagă).

De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   I.2. Alte concedii

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   J. Salariul6

   6 Salariul de bază lunar, stabilit prin contractul de ucenicie la locul de muncă, este cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară, în vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână.

   1. Salariul de bază lunar brut: . . . . . . . . . . . . . . . . . lei/lună.

   2. Alte elemente constitutive:

   a) sporuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

   b) indemnizaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

   c) prestaţii suplimentare în bani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

   d) modalitatea prestaţiilor suplimentare în natură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

   e) alte adaosuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   3. Orele suplimentare se prestează în condiţiile legislaţiei în vigoare.

   4. Data/Datele la care se plăteşte salariul este/sunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă

   a) echipament individual de protecţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

   b) echipament individual de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

   c) materiale igienico-sanitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

   d) alimentaţie de protecţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

   e) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   1. Riscurile specifice locului de desfăşurare a activităţii practice şi teoretice

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   L. Alte clauze

   a) Perioada de probă7 este de . . . . . . . . . . . . . . zile calendaristice.

   7 Ucenicul poate fi supus unei perioade de probă care nu va depăşi 30 de zile lucrătoare.

   b) Perioada de preaviz în cazul concedierii este de . . . . . . . . . . . . . . . . . zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau contractului colectiv de muncă.

   c) Perioada de preaviz în cazul demisiei este de . . . . . . . . zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare/contractului colectiv de muncă aplicabil.

   d) În cazul în care ucenicul urmează să îşi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se vor regăsi şi în contractul de ucenicie la locul de muncă.

   e) Alte clauze: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor

   1. Ucenicul are, în principal, următoarele drepturi:

   a) dreptul de a se forma profesional în scopul obţinerii certificatului de calificare, în conformitate cu standardul ocupaţional, respectiv standardul de pregătire profesională;

   b) dreptul la salarizare pentru munca depusă;

   c) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;

   d) dreptul la concediu de odihnă anual;

   e) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;

   f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;

   g) dreptul de a se consulta cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa respectării drepturilor şi intereselor sale;

   h) dreptul de a i se comunica raportul de monitorizare, elaborat de coordonatorul de ucenicie;

   i) dreptul de a face observaţii scrise, în condiţiile în care nu este de acord cu unele dintre informaţiile cuprinse în raportul de monitorizare.

   2. Ucenicul are, în principal, următoarele obligaţii:

   a) obligaţia de a realiza norma de muncă, de a participa la programul de formare profesională sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;

   b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;

   c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;

   d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate şi la locul de muncă;

   e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu, dacă este cazul;

   f) obligaţia de a se forma profesional în scopul obţinerii certificatului de calificare, în conformitate cu standardul ocupaţional, respectiv standardul de pregătire profesională;

   g) obligaţia de a respecta indicaţiile coordonatorului de ucenicie;

   h) obligaţia de a participa la examenul de absolvire şi de a depune toate diligenţele necesare în vederea obţinerii certificatului de calificare.

   3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

   a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru ucenic, sub rezerva legalităţii lor;

   b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu şi a celor de formare profesională;

   c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern;

   d) să stabilească obiectivele de performanţă individuală ale ucenicului şi criteriile de evaluare.

   4. Angajatorul are, în principal, următoarele obligaţii:

   a) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de ucenic, în condiţiile legii;

   b) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de ucenic a solicitantului;

   c) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale ucenicului;

   d) să încheie un contract de prestări de servicii de formare profesională cu un furnizor de formare profesională autorizat, în cazul în care angajatorul nu are şi calitatea de furnizor de formare profesională;

   e) să suporte contravaloarea serviciilor de formare profesională, potrivit contractului de prestări de servicii de formare profesională;

   f) să asigure măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă, în conformitate cu art. 24 şi 25 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare;

   g) să asigure ucenicului un coordonator de ucenicie;

   h) să asigure verificarea periodică a modului în care se desfăşoară activitatea ucenicului;

   i) să asigure toate condiţiile necesare astfel încât coordonatorul de ucenicie să îşi îndeplinească sarcinile în ceea ce priveşte formarea profesională a ucenicului;

   j) să asigure ucenicului, în cazul în care raporturile de muncă ale coordonatorului de ucenicie se suspendă sau încetează, continuarea coordonării pregătirii profesionale de către un alt coordonator de ucenicie;

   k) să nu utilizeze ucenicul la prestarea unor munci care nu au legătură cu calificarea sau cu ocupaţia pentru care se pregăteşte;

   l) să colaboreze cu furnizorul de formare profesională autorizat la elaborarea planului de activitate a ucenicului şi a raportului de monitorizare.

   N. Dispoziţii finale

Prevederile prezentului contract de ucenicie la locul de muncă se completează cu dispoziţiile:

   a) Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   b) contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naţional, înregistrat sub nr. . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Judeţului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /Municipiului Bucureşti/Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;

   c) Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată.

   O. Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării prezentului contract de ucenicie la locul de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege.

   P. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract de ucenicie la locul de muncă sunt soluţionate de instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.

   Q. Prezentului contract i se anexează următoarele documente:

   Q.1. Dispoziţia de repartizare

   Q.2. Fişa postului – în copie

   Q.3. Contractul de prestări de servicii de formare profesională, în cazul în care angajatorul nu este furnizor autorizat

   Q.4. Autorizaţia angajatorului ca furnizor de formare profesională

   Q.5. Planul de activitate al ucenicului

 

Prezentul contract de ucenicie se încheie în 3 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, iar un exemplar se depune la inspectoratul teritorial de muncă.

     
  Numele şi prenumele ucenicului . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . .
Data
. . . . . . . . . . . . . . . .
  Numele şi prenumele reprezentantului angajatorului
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
       

ANEXA Nr. 2
la norme

PLANUL DE ACTIVITATE AL UCENICULUI1

   1 Se elaborează de angajator împreună cu furnizorul de formare autorizat.

Denumirea angajatorului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Codul unic de înregistrare (CUI): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Forma de organizare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Obiectul de activitate al angajatorului1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   1 Se elaborează de angajator împreună cu furnizorul de formare autorizat.

Activitatea (clasa CAEN): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Denumirea calificării pentru care se organizează programul de ucenicie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Codul din nomenclatorul calificărilor2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   2 A se vedea, până la intrarea în vigoare a Registrului naţional al calificărilor din România, Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările şi completările ulterioare.

Nivelul calificării: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Denumirea ocupaţiei/funcţiei/meseriei: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Codul conform Clasificării ocupaţiilor din România: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Condiţii de acces3: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   3 Condiţiile de acces pentru persoanele care urmează să încheie un contract de ucenicie la locul de muncă sunt cele prevăzute în art. 7 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată.

 

Denumirea standardului ocupaţional/standardului de pregătire profesională: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


A.
Planul de formare profesională4

   4 Se completează de furnizorul de formare autorizat împreună cu angajatorul.

                 
  Unităţi de competenţă5 Elemente de competenţă Denumirea modulului de pregătire teoretică Activităţi planificate de instruire teoretică corespunzătoare elementului de competenţă Numărul de ore afectate pentru instruirea teoretică Denumirea modulului de pregătire practică Activităţi planificate de pregătire practică corespunzătoare elementului de competenţă Numărul de ore afectate pentru instruirea practică
  TOTAL x x x   x x  

 

   5 Se preia din standardul ocupaţional.


B.
Planul de muncă al ucenicului6

   6 Se completează de angajator împreună cu furnizorul de formare autorizat.

 

       
  Activităţi preluate din fişa postului, corespunzătoare fiecărui element de competenţă Elemente de competenţă specifice fiecărei atribuţii7 Durata activităţii exprimată în ore
  1 1.  
  2.
  . . .
  2    
   
  3    
   

 

   7 Se preiau din standardul/standardele ocupaţional/ocupaţionale.

     
  Numele coordonatorului de ucenicie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numele reprezentantului furnizorului de formare autorizat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ANEXA Nr. 3
la norme

RAPORT DE MONITORIZARE
a planului de activitate a ucenicului

Luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . .

Numele ucenicului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. contractului de ucenicie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ocupaţia/Funcţia/Meseria/Codul conform Clasificării ocupaţiilor din România: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Denumirea calificării1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   1 Denumirea calificării pentru care s-a încheiat contractul de ucenicie.

Situaţia lunară a activităţii desfăşurate de ucenic

               
  ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE UCENIC, DIN CARE:
  Muncă prestată în folosul angajatorului Formare profesională, din care:
  Data Scurtă descriere a activităţii prestate2 Durata3 Conţinutul tematic pentru instruirea teoretică Durata Conţinutul tematic pentru instruirea practică Durata
               
             
             
             

   2 Denumirea activităţii, preluată din fişa postului corespunzătoare fiecărui element de competenţă, inclusiv formare profesională.

   3 Durata în ore a activităţii depuse de ucenic în folosul angajatorului.

Observaţii formulate de coordonatorul de ucenicie

(Se vor consemna aspecte referitoare la atingerea obiectivelor/competenţelor, modul de implicare a ucenicului în procesul de formare, modul de utilizare a resurselor alocate, precum şi dovezi ale îndeplinirii activităţii/atribuţiei şi formării elementului/elementelor de competenţă.)

   
   

Calificativul propus de coordonatorul de ucenicie:

○ Insuficient


○ Suficient


○ Bine


○ Foarte bine

     
  Numele coordonatorului de ucenicie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numele reprezentantului angajatorului
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

   
  Am luat cunoştinţă:
  Numele ucenicului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   ANEXA Nr. 4
la norme

CERERE
pentru a beneficia de un program de ucenicie

   1. Numele şi prenumele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   2. Actul de identitate: tip . . . . . . , seria . . . . . . nr. . . . . ., data eliberării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., autoritatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; cod numeric personal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   3. Data naşterii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   4. Domiciliul/Reşedinţa: localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . , bl. . . . . ., sc. . . . . . . . . . . . . , ap. . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , tel. fix . . . . . . . . . . . . . . , tel. mobil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   5. Ultima formă de învăţământ absolvită:

Tipul actului de absolvire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Act de absolvire: seria . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , data eliberării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Autoritatea emitentă: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prin prezenta solicit să beneficiez de un program de formare prin ucenicie, conform prevederilor potrivit Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, pentru una din următoarele ocupaţii:

   1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Menţionez că sunt persoană aflată în căutarea unui loc de muncă şi deţin Carnetul de evidenţă1 nr. . . . . . . . . . .

   1 Se va completa numărul carnetului de evidenţă prevăzut la anexa nr. 5 la Procedura de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
  Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Doamnei/Domnului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Director executiv al Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ANEXA Nr. 5
la normele

CONVENŢIE
nr. . . . . . . /. . . . . . . . . .

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /Municipiului Bucureşti, reprezentată prin dna/dl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., având funcţia de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , denumită în continuare agenţia, şi persoana juridică (fizică) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul/adresa în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cod fiscal (CUI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cont IBAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , deschis la Banca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., reprezentată prin dna/dl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , având funcţia de . . . . . . . . . . . . . . . . . . , denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:

   1. Angajatorul se obligă:

   a) să menţină raporturile de muncă ale persoanei pe perioada pentru care a fost încheiat contractul de ucenicie;

   b) să restituie în totalitate agenţiei sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru ucenic plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării contractului de ucenicie, în cazul în care încetează contractul de ucenicie prevăzut la lit. a) anterior datei expirării perioadei pentru care a fost încheiat acest contract, în temeiul art. 18 alin. (2) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată;

   c) să deducă, în condiţiile legii, din suma reprezentând contribuţia angajatorului la bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj, sumele cuvenite potrivit art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicată;

   d) să depună la agenţie, pentru verificarea şi acordarea sumei cuvenite lunar potrivit art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicată, până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferente lunii respective, prevăzută în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele documente:

   – tabelul nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată;

   – fişa de evidenţă zilnică a salariaţilor şi statul de plată pentru luna respectivă, în copie certificată de angajator;

   – raportul de monitorizare a planului de activitate a ucenicului prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. d) din Normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată;

   e) să depună declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferente lunii respective, prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi documentele prevăzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, până la expirarea termenului legal pentru depunerea declaraţiei lunare;

   f) să comunice agenţiei orice modificare a condiţiilor care au condus la încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea sumei prevăzute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicată;

   g) să comunice agenţiei orice modificare a datelor sale de identificare şi a contului deţinut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei şi al datelor de contact.

   2. Agenţia se obligă:

   a) să acorde suma cuvenită potrivit art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicată, în conformitate cu prevederile legale, prin deducere de către angajator din suma reprezentând contribuţia angajatorului la bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj;

   b) să plătească diferenţa sumei conform prevederilor art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, în situaţia în care sumele cuvenite potrivit art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicată, sunt mai mari.

   3. Agenţia îşi exercită dreptul de control asupra:

   a) îndeplinirii condiţiilor legale pentru încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea sumelor prevăzute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicată;

   b) respectării de către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta convenţie.

   4. În situaţia constatării nerespectării condiţiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenţii, pe perioada derulării acesteia şi pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicată, precum şi a nerespectării de către angajator a obligaţiilor sale, agenţia va aplica sancţiunile prevăzute de lege şi va recupera debitele conform legii.

   5. Angajatorul, prin prezenta convenţie, declară pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de Codul penal pentru fals în declaraţii, următoarele:

   a) Doamna/Domnul . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., având CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., este încadrată/încadrat în muncă conform prevederilor legale, începând cu data de . . . . . . . . . . ., cu Contractul de ucenicie la locul de muncă nr. . . . . . . . . . . . . ., încheiat în data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu perioada de probă care expiră la data de . . . . . . . . . . ., durata contractului fiind de la data de . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . .

   b) Anterior încheierii contractului de ucenicie la locul de muncă menţionat la lit. a), angajatorul nu a avut încheiat cu persoana menţionată la lit. a) un alt contract de ucenicie la locul de muncă.

Întocmită în două exemplare, dintre care un exemplar pentru Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului. . . . . . . . . . . . . . ./Municipiului Bucureşti şi un exemplar pentru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . . . . . . . .

     
  Agenţia
Director executiv,
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
(L.S.)
Angajatorul
Reprezentant legal,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(L.S.)

 ANEXA Nr. 6
la norme

Angajatorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sediul/Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contul/Banca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Codul fiscal (CUI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon/fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . /Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TABEL NOMINAL
cu ucenicii încadraţi în muncă conform prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, pentru stabilirea sumelor cuvenite lunar angajatorului din bugetul asigurărilor pentru şomaj

luna . . . . . . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . .

                 
  Nr. crt. Numele şi prenumele Codul numeric personal Convenţia nr.
. . . . . . /. . . . . .
Numărul orelor efectiv lucrate din care ore de formare profesională incluse în programul de formare profesională1 Suma cuvenită pentru timpul efectiv lucrat Observaţii
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1.              
  2.              
                 
  Total sume cuvenite    

 

   1 Potrivit art. 9 alin. (4) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, timpul necesar pregătirii teoretice a ucenicului este inclus în programul normal de muncă şi orele de formare se plătesc numai dacă ucenicul a participat la programul de formare. În acest context angajatorul beneficiază de prevederile art. 16 alin. (2) din aceeaşi lege numai dacă ucenicul frecventează programul de formare.

 

   NOTE: 1. Coloana 1 se completează cu numele şi prenumele ucenicului.

   2. Coloana 2 se completează cu codul numeric personal al ucenicului.

   3. Coloana 3 se completează cu numărul şi data convenţiei încheiate pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicată.

   4. Coloana 4 se completează cu numărul orelor efectiv lucrate de ucenic.

   5. Coloana 5 se completează cu suma totală care se cuvine lunar pentru ucenic.

   6. Coloana 6 se completează, după caz, cu: data şi motivul încetării/suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă; nr. de ore absenţe de la programul de formare.

   
  Angajatorul
Reprezentant legal,
. . . . . . . . . . . .
(LS)

ANEXA Nr. 7
la norme

 
REGISTRUL ANGAJATORILOR DE UCENICI

 

Judeţul . . . . . . . . . . . . . .

 

                     
  Nr. crt. Denumirea angajatorului Date de contact Forma de organizare a angajatorului C.U.I Calificarea Nivelul calificării Codul din Nomenclatorul calificărilor Numele furnizorului de formare profesională care a contractat programul de formare Date de identificare a contractului de servicii de formare profesională
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:

1 – Nr. crt.: numărul curent;

2 – Denumirea angajatorului: se va completa cu denumirea angajatorului;

3 – Date de contact: se va completa cu adresa, telefonul/faxul;

4 – Forma de organizare a angajatorului: se va completa, după caz, cu: S.R.L., S.A., PFA etc.;

5 – C.U.I.: codul unic de înregistrare al angajatorului;

6 – Calificarea: se va completa denumirea calificării conform Nomenclatorului calificărilor/Registrului naţional al calificărilor din România;

7 – Nivelul calificării: se va completa nivelul calificării conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

8 – Codul din Nomenclatorul calificărilor: se va completa codul conform Nomenclatorului calificărilor/Registrului naţional al calificărilor din România;

9 – Numele furnizorului de formare profesională care a contractat programul de formare: se va completa numele furnizorului de formare profesională, autorizat, cu care angajatorul a încheiat contractul de formare profesională;

10 – Date de identificare a contractului de servicii de formare profesională: se vor completa numărul contractului şi data de încheiere a acestuia.

 

 

PROIECT PRIVIND MODIFICAREA SALARIULUI MINIM LA 850 RON DE LA 1 IANUARIE 2014 SI LA 900 LEI DE LA 1 IULIE 2014

Pe site-ul mmuncii.ro  a aparut “Proiectul de HOTĂRÂRE pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată”care prevede:

– Începând cu data de 1 ianuarie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 850 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 ore în medie pe lună în anul 2014, reprezentând 5,059 lei/oră.
– Începând cu data de 1 iulie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 ore în medie pe lună în anul 2014, reprezentând 5,357 lei/oră.

PROIECTUL DE H.G. MAI SPECIFICA – Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

CA SI SANCIUNI, SUNT PRECIZATE URMATOARELE:

– Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul celui prevăzut (respectiv 850 lei si ulterior 900 lei) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.
– Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către personalul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin inspectoratele teritoriale de muncă judeţene şi al municipiului Bucureşti, împuternicit, după caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale şi persoanelor vârstnice.
– Prevederile de mai sus se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PS – Hotărârea Guvernului nr. 23/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 23 ianuarie 2013, se abrogă odata cu publicarea viitoarei H.G.

Sursa: mmuncii.ro si cabinetexpert.ro

OUG 102/2013 – MODIFICARI SI COMPLETARI LEGEA nr. 571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL (MO 703/2013)

OUG 102-2013 (CF)

In Monitorul Oficial 703/15.11.2013 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 120/14.11.2013 privind modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal dupa cum urmeaza:

I. Impozitul pe profit

1. Scutirea câştigurilor de capital pentru favorizarea societăţilor holding prin:

– scutirea veniturilor din dividende primite de la persoane juridice din state terţe cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri;

– scutirea câştigurilor de capital realizate de contribuabili din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare;

– scutirea veniturilor obţinute de o persoană juridică română din lichidarea unei alte persoane juridice;

Aceste facilităţi se acordă în condiţiile în care contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare.

Corelat cu aceste măsuri condiţiile de deţinere (minimum 10% din capitalul social şi perioada neîntreruptă de 1 an) au fost introduse, respectiv modificate şi pentru prevederile referitoare la:

– scutirea dividendelor primite de o persoană juridică română de la altă persoană juridică română;

– scutirea dividendelor primite de o persoană juridică română de la altă persoană juridică stăină situată într-un stat membru;

– neimpozitarea dividendelor distribuite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române.

2. Schimbarea anului fiscal pentru contribuabilii care solicită modificarea exerciţiului financiar, potrivit prevederilor art.27 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Revizuirea regimului fiscal aplicabil cheltuielilor cu sponsorizarea, în sensul reportării sumelor care rămân nededuse în anul fiscal întrucât depăşesc limita minimă care se scade din impozitul pe profit (3 la mie din cifra de afaceri şi nu mai mult de 20% din impozitul pe profit), în următorii 7 ani consecutivi.

4. Reglementarea posibilităţii şi condiţiile de reportare a dreptului de deducere a cheltuielilor cu dobânzile şi cu pierderea netă din diferenţele de curs valutar, de la persoana juridică cedentă la persoana juridică beneficiară, în cazul contribuabililor care intră în fuziuni, divizari.

5. Se crează cadrul legal pentru ca veniturile impozitate în străinătate, incluse în profitul impozabil atribuibil sediului permanent din România al unei persoane juridice din alt stat membru al UE sau dintr-un stat din SEE, să beneficieze de avantajul fiscal al creditului fiscal extern acordat unei persoane juridice române, indiferent dacă convenţia de evitare a dublei impuneri aplicabilă încheiată între România şi statul sursă a veniturilor prevede sau nu în mod explicit acest avantaj fiscal în favoarea sediului permanent.

II. Impozitul pe venit

1. Asigurarea deductibilităţii cheltuielilor cu dobânzile aferente împrumuturilor în valută de la persoane fizice şi juridice, altele decât instituţiile care desfăşoară activitatea de creditare cu titlu profesional, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente la care venitul net anual se determină pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, la nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valută, prevăzută la Titlul II – Impozitul pe profit (art.23, alin.(5), lit.b), în vederea corelării prevederilor.

2. Crearea cadrului legal pentru deducerea din venitul brut din salarii a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni, indiferent de faptul dacă acestea sunt plătite în România sau într-un alt stat membru UE sau stat membru al SEE, potrivit prevederilor regulamentelor Uniunii Europene, a legislaţiei SEE sau a convenţiilor/acordurilor privind coordonarea sistemelor de securitate socială în care România este parte.

3. Includerea în Codul fiscal a posibilităţii de actualizare a preţului mediu pentru determinarea venitului impozabil în cazul veniturilor obţinute de persoanele fizice sub formă de arendă primită în natură.

4. Simplificarea tratamentului fiscal al veniturilor obţinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal prin abrogarea prevederilor referitoare la opţiunea contribuabililor de a determina venitului net din arendă în sistem real.

5. Clarificări privind deducerea din veniturile realizate anual din categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor a contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate.

6. Clarificare de natură tehnică privind neimpozitarea veniturilor obţinute din cultivarea terenurilor cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde destinate furajării animalelor deţinute de contribuabilii pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit sau care obţin venituri neimpozabile din activităţi agricole.

7. Stabilirea tratamentului fiscal în cazul persoanelor fizice care primesc materiale publicitare, pliante, mostre, puncte bonus acordate cu scopul stimulării vânzărilor.

8. Introducerea unor prevederi referitoare la termenul scadent al obligaţiei de plată stabilită în urma verificărilor organelor de inspecţie fiscală.

9. Crearea cadrului legal pentru ca persoanele fizice rezidente într-un stat UE sau SEE care obţin venituri impozabile din România, să beneficieze de deducerile fiscale prevăzute de lege pentru contribuabilii rezidenți, ținând seama de situația contribuabilului.

10. Introducerea unor prevederi referitoare la tratamentul fiscal al veniturilor obţinute din străinătate de natura celor obţinute din România în situaţia în care acestea din urmă sunt venituri neimpozabile în sensul că se aplică acelaşi tratament fiscal ca şi pentru cele obţinute din România.

III. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

1. Modificarea condiţiilor de încadrare în categoria microîntreprinderilor şi de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor,

– introducerea condiţiei de aplicare a acestui impozit dacă ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în total venituri este sub 20%;
– ieşire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor dacă ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în total venituri este peste 20%.

2. Eliminarea din baza de impunere a veniturilor reprezentând diferenţele de curs valutar şi a reducerilor comerciale acordate, pentru reducerea influenţei din cursul valutar şi a unor elemente de venit care sunt reflectate specific din punct de vedere contabil.

IV. Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România

1. Reducerea perioadei de deţinere a minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice române de la 2 ani la 1 an pentru acordarea scutirii de impozit a veniturilor de natura dividendelor plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente.

– Măsura este similară cu prevederea care va fi introdusă pentru persoana juridică română care primeşte dividende de la o filială a ei, în contextul favorizării societăţilor de tip holding.

V. T.V.A.

1. Modificarea prevederilor referitoare la ajustarea TVA în sensul că nu se impune ajustarea în cazul bunurilor pierdute, distruse sau furate, în condiţiile în care pierderea, distrugerea sau furtul bunurilor sunt demonstrate corespunzător. Măsura este impusă de declanşarea procedurii contencioase împotriva României ca urmare a punerii în întârziere de către Comisia Europeană în dosarul nr.2012/4017 TAXU.

2. Eliminarea condiţiei referitoare la achitarea TVA solicitate la rambursare de către persoanele impozabile nestabilite în România. Potrivit noilor prevederi, rambursările de TVA către persoanele impozabile nestabilite în România se vor acorda chiar dacă TVA solicitată la rambursare nu este achitată, sub rezerva îndeplinirii celorlalte conditii prevăzute de lege. Măsura de compatibilizare a legislaţiei naţionale cu prevederile Directivelor 2008/9/CE şi 86/560/CEE are ca scop evitarea declanşării procedurii de infrigement, în contextul dosarului EU PILOT 3927/12/TAXU.

3. Excluderea din baza de impozitare a TVA aferentă serviciilor de leasing a costului cu asigurarea bunului care face obiectul contractului de leasing, atunci acest cost este recuperat de societăţile de leasing prin refacturare de la utilizatori, ca urmare a obligativităţii transpunerii în legislaţia naţională a hotărârii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în cauza C-224/11 BGŻ Leasing sp. z o.o.

Excluderea din baza de impozitare a TVA aferentă serviciilor de leasing a costului cu asigurarea bunului care face obiectul contractului de leasing are un impact negativ asupra veniturilor din TVA pentru acele servicii prestate către persoanele neînregistrate în scopuri de TVA.

4. Măsuri de ordin tehnic în scopul alinierii unor prevederi din legislaţia naţională în domeniul TVA cu prevederile Directivei 206/112/CE privind sistemul comun al TVA şi alte măsuri de ordin tehnic.

VI. Accize

1. Se interzice vânzarea de ţigarete către persoane fizice la un preţ mai mic decât preţul de vânzare cu amănuntul declarat.

2. Măsuri de ordin tehnic privind reducerea valorii garanţiilor maxime, precum şi precizarea faptului că nivelul garanţiei reduse pentru antrepozitarii autorizaţi nu poate fi mai mic decât nivelul garanţiei minime.

3. Interzicerea practicării vânzărilor cu prime, iar pentru cele din categoria promoţiilor doar în anumite condiţii, pentru produsele accizabile din grupa tutunului prelucrat şi din grupa alcoolului şi băuturilor alcoolice.

4. Stabilirea unui mod de calcul al valorii accizelor în lei, în situaţia în care cursul de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este mai mic decât cursul de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, în sensul că valoarea în lei a accizelor şi a impozitului la ţiţeiul din producţia internă, datorate bugetului de stat, stabilite potrivit titlului VII din Codul fiscal în echivalent euro pe unitatea de măsură, se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, valoare care se actualizează cu media anuală a indicelui preţurilor de consum calculată în luna septembrie din anul precedent, comunicată oficial de Institutul Naţional de Statistică, până la data de 15 octombrie.

Media anuală a indicelui preţurilor de consum calculată în luna septembrie a anului 2013 comunicată de Institutul Naţional de Statistică este de 104,77%.

5. Creşterea nivelului accizei la benzina cu plumb de la 547,00 euro/tonă la 637,91 euro/tonă, respectiv de la 421,19 euro/ 1000 de litri la 491,19 euro/1.000 de litri.

6. Creşterea nivelului accizei la benzina fără plumb de la 467,00 euro/tonă la 557,91 euro/tonă, respectiv de la 359,59 euro/1000 de litri429,59 euro/1.000 de litri.

7. Creşterea nivelului accizei la motorină de la 391,00 euro/tonă la 473,85 euro/tonă, respectiv de la 330,395 euro/1000 de litri la 400,395 euro/1.000 de litri.

8. Creşterea nivelului accizei la petrolul lampant (kerosen) – utilizat drept combustibil pentru motor de la 469,89 euro/tonă la 557,39 euro/tonă, respectiv de la 375,91 euro/1000 de litri la 445,91 euro/1.000 de litri.

VII. Impozite şi taxe locale

1. Se modifică art. 253 alin. (51), în sensul că prevederile acestui articol nu sunt aplicabile doar instituţiilor de credit, ci se extind asupra tuturor persoanelor juridice care aplică Standardele internaţionale de raportare financiară.

VIII. Impozitul pe construcţii

Se instituie un nou impozit asupra valorii construcţiilor, altele decât clădirile pentru care se datorează impozit pe clădiri potrivit titlului IX din Codul fiscal, astfel:

– contribuabili:

persoane juridice române;
persoane juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România;
persoanele juridice cu sediu social în România înfiinţate potrivit legislaţiei europene;

– excepţii:

institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;
instituţiile publice;
asociaţiile, fundaţiile şi celelalte persoane juridice fără scop patrimonial.

– baza impozabilă este reprezentată de valoarea construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidenţiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor, din care se scade:

valoarea clădirilor, inclusiv valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă, pentru care se datorează impozit pe clădiri, conform titlului IX din Codul fiscal, de către contribuabil sau proprietar, după caz;
valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru construcţiile, aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ teritoriale.
valoarea construcţiilor reprezentând terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole conform subgrupei 1.2.9. din grupa 1 a Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.2139/2004, cu modificările ulterioare.

Această deducere din baza impozabilă a avut în vedere atât evitarea dublei impuneri cât şi stimularea agenţilor economici care administrează construcţii din domeniul public de a continua efectuarea de lucrări de consolidare, modernizare sau extindere.

– declararea şi plata: impozitul asupra valorii construcţiilor se datorează începând cu 01 ianuarie 2014 iar calculul şi declararea acestuia se efectuează de către contribuabili anual, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului pentru care se datorează impozitul. Plata se efectuează în două rate egale, până la data de 25 mai şi 25 septembrie, inclusiv;

– cota: 1,5%

Impozitul asupra valorii construcţiilor reprezintă venit la bugetul de stat.

IX. Redevenţe miniere

Se majorează cota redevenţelor cuvenite bugetului de stat ca urmare a exploatării resurselor minerale aflate sub incidenţa Legii minelor nr.85/2003.

Majorarea aplicată urmează să fie de 25% faţă de cotele în vigoare, cu excepţia:

– cotei de redevenţă pentru exploatarea metalelor nobile, în cazul cărora majorarea va fi de 50%, respectiv de la 4% din valoarea producţiei miniere la 6% din această valoare;

– cotei de redevenţă pentru exploatarea cărbunilor în cazul cărora cota procentuală a redevenţei rămâne nemodificată faţă de cota în vigoare, respectiv 4%.

Sursa: mfinante.ro si cabinetexpert.ro

INREGISTRARE CA PLATITOR DE TVA PRIN OPTIUNE DE LA INFIINTARE

Inregistrarea societatilor in scopuri de TVA la inmatriculare

Pana la jumatatea lui 2011, inregistrarea unei societati in scopuri de TVA la inmatricularea societatii tinea strict de optiunea acesteia la Registrul Comertului o data cu depunerea dosarului in vederea infiintarii, insa, procedura de inregistrare a fost radical schimbata, astfel ca, in prezent, inregistrarea, prin optiune, a unei societati in scopuri de TVA depinde de decizia organelor fiscale competente respectiv ANAF.

In urma unui control fiscal efectuat in baza unei documentatii specifice depuse de societatea solicitanta si pe baza unor criterii prevazute de dispozitiile legale, se stabileste daca acorda sau nu societatii dreptul de a fi platitoare de TVA. Societatii solicitante i se va calcula astfel un punctaj  care va determina in final obtinerea sau nu a calitatii de platitor de TVA.

Cum se calculeaza punctajul necesar pe baza criteriilor legale

Criteriile sunt:

(i)   societatea solicitanta sa desfasoare activitati economice in spatiul destinat sediului social, sediilor  secundare ori in afara acestora

(ii)   asociatii si/sau administratorii societatii solicitante sa nu aiba inscrise in cazierul lor fiscal infractiuni si/sau fapte prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal

(iii)   sa existe un spatiu destinat sediului social

Cercetarea la fata locului

Organele fiscale vor veni  la adresa sediului social sau a punctului de lucru la care se desfasoara activitati economice dupa ce instiinteaza in timp util societatea despre aceasta cercetare ce va avea loc. Rezultatul cercetarii va fi consemnat intr-un proces-verbal. Deasemenea se va consemna in registrul unic de control pe care societatea trebuie sa il achizitioneze anterior cercetarii la fata locului.

Documentatia necesara inregistrarii ca platitor de TVA

  • cerere-tip de inregistrare in scopuri de TVA – formularul 098 si anexa aferenta (descarca programul de pe site-ul anaf.ro  – http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/DF/098.html) – 2 exemplare
  • declaratie-tip de mentiuni 010 si anexa aferenta (descarca programul de pe site-ul anaf.ro – http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/DF/010.html)
  • declaratie pe proprie raspundere a societatii solicitante din care sa rezulte ca desfasoara activitati economice la sediul sau social, sediile sale secundare sau in afara acestora si anexele aferente
  • declaratie pe proprie raspundere a administratorilor si/sau asociatilor din care sa rezulte ca nu au comis infractiuni prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal
  • copii legalizate ale actelor de identitate ale administratorilor
  • documentele privind detinerea legala a spatiului aferent sediului social si/sau a sediilor secundare

Termenul legal de inregistrare a societatilor in scopuri de TVA

Teoretic termenul legal in care se acorda unei societati dreptul de fi platitor de TVA, este de 3 zile lucratoare in loc de 15 zile lucratoare cat era anterior.

Totusi, in realitate  procedura se finalizeaza uneori in 2-3 saptamani sau 1 luna, in functie de volumul de dosare de analizat din cadrul organului fiscal respectiv.

 

 

CE ESTE SI CUM FUNCTIONEAZA UN SRL-DEBUTANT (SRL-D)

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 2 februarie 2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către
întreprinzătorii tineri Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din data de 9 februarie 2011

În cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (A.I.P.P.I.M.M), s-a lansat Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.

Prin acest program se acordă facilităţi pentru microîntreprinderile nou-înfiinţate, conduse de întreprinzători tineri, care desfăşoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată.

Practic, orice persoana fizica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii poate infiinta o SRL- D:

– are capacitate juridică deplină de exerciţiu

– are vârsta de până la 35 de ani, împliniţi cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de înmatriculare a societăţii cu răspundere limitată în registrul comerţului; 

– anterior datei înmatriculării societăţii în registrul comerţului nu a mai fost acţionar, asociat sau membru al organelor de conducereale unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European;

înfiinţează pentru prima dată o societate cu răspundere limitată în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă;

Societatea astfel infiintata este obligatoriu o microintreprindere (platitoare de impozit pe venit 3%) care functioneaza pe perioada nedeterminata.

SRL-D poate fi infiintata de cel putin un intreprinzator asociat unic sau maxim 5 asociati care indeplinesc conditiile pentru a deveni intreprinzatori debutanti precizate mai sus.

Poate fi administrata de asociatul unic sau de unul sau mai multi administratori dintre asociati

Societatea comerciala debutanta are in obiectul de activitate doar 5 domenii de activitate conform nomenclatorului CAEN dar printre aceste domenii nu pot fi : intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii,explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope.

Daca ulterior infiintarii SRL-D doreste sa aleaga alte domenii de activitate, fiecare domeniu nou ales va inlocui unul dintre cele alese initial as a fel incat sa ramana tot 5 domenii de activitate pe care societatea sa le poata presta. Daca taxele de infiintare ale societatii nu se platesc la infiintare, mentiunile ulterioare privind inlocuirea domeniilor de activitate sau a asociatilor se platesc.

Rezervarea numelui societatii cu extensia SRL-D este deasemenea gratuita.

Deasemenea, taxele cu privire la lichidarea societatii de tip SRL-D se platesc.

Ulterior infiintarii obligatiile unei SRL-D sunt:

– să notifice în scris cu privire la înfiinţare oficiul teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie (O.T.I.M.M.C.) al A.I.P.P.I.M.M. în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrare, în vederea luării în evidenţă.

– să angajeze cu contract de muncă pe durată nedeterminată şi să menţină în activitate cel puţin un salariat chiar daca incepand cu 1 februarie calitatea de microintreprindere pentru un SRL nu mai presupune angajarea a cel putin un salariat. Pentru SRL-D aceasta conditie este inca necasara.

– daca SRL-D intentioneaza sa obtina fonduri europene nerambursabile in limita a 10.000 euro aceasta este obligata sa angajeze cu contract de munca cel putin 2 salariaţi de la momentul obţinerii facilităţilor  până la pierderea calităţii de microîntreprindere aparţinând intreprinzătorului debutant. Nu este obligatoriu ca o SRL-D sa acceseze fondurile europene dar are aceasta facilitate daca indeplineste conditiile necesare.

– să reinvestească anual cel puţin 50% din profitul realizat în anul fiscal precedent.

– să depună la A.I.P.P.I.M.M. situaţiile financiare semestriale şi anuale, cu dovada înregistrării acestora la autorităţile competente, precum şi un raport semestrial de progres.

Microintreprinderea de tip SRL-D beneficiaza de urmatoarele facilitati:

– Scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată. Atentie! Aceasta inseamna ca SRL-D nu datoreaza doua contributii  si anume CAS angajator si fond de risc si accident. Restul contributiilor sunt aceleasi. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acordă pentru veniturile salariale lunare care depăşesc cuantumul câştigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior. Atentie! Operarea declaratiei 112 se face prin alegerea scutirilor la plata din sectiunea B si prin alegerea de pe prima pagina a declaratiei a optiunii „fond de risc si accident – NU”. Dupa operare se revine la prima pagina si se apasa butonul „Adauga/Actualizeaza creante”. Ulterior acestei operatiuni contributia CAS angajator si fond de risc si accident vor disparea din declaratie.

Observatie: Din nefericire formularul 010 care se va intocmi cu ocazia angajarii primului salariat, moment de la care societatea devine platitoare de contributii, nu are optiune pentru plata CAS asigurat si angajator ca sa puteti alege de acolo ca doriti sa fiti platitor doar pentru CAS asigurat. Din aceasta cauza se poate intampla sa primiti notificari privind faptul ca v-ati inregistrat ca platitor si de CAS angajator si in urma transmiterii declaratiei 112 aceasta contributie nu apare in fisa deloc. Aceasta situatie se poate remedia la administratia financiara de pe raza caruia apartine sediul social. Alta solutie deocamdata nu exista. Puteti in schimb sa nu va intregistrati societatea ca platitoare de fond de risc si accident in declaratia 010.

– Scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la oficiile registrului comerţului pentru înregistrarea microîntreprinderii. Practic taxele ocazionate cu infiintarea la Registrul Comertului a societatii de tip SRL-D nu se platesc.

– consiliere, instruire şi sprijin din partea O.T.I.M.M.C. al A.I.P.P.I.M.M. în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social prin aceasta intelegandu-se ca in incinta Registrului Comertului exista un birou de consultanta care va ajuta in mod gratuit cu privire la redactarea documentelor de infiintare.

Atentie!

Calitatea de microintreprindere debutant se pierdein urmatoarele situatii

– la data de 31 decembrie a anului in care se implinesc 3 ani de la data inregistrarii

– in orice moment in care se constata ca societatea nu mai indeplineste conditiile obligatorii

– la data la care intreprinzatorul debutant decide incetarea activitatii

– cand a fost declansata procedura de insolventa

– in termen de 45 de zile lucrătoare de la data scadenţei unei obligaţii fiscale neîndeplinite

– la data depunerii situaţiei financiare semestriale sau anuale, dacă cifra de afaceri pe anul în curs a atins echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro (la atingerea acestui prag, microîntreprinderea are obligaţia de a notifica în scris, cel mai târziu până la sfârşitul lunii următoare, oficiul registrului comerţului în acărui rază teritorială se află sediul său social).

În termen de cel mult 45 de zile lucrătoare de la pierderea calităţii de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant, societatea comercială respectivă are obligaţia să procedeze la schimbarea denumirii din SRL-D in SRL.

Observatii

În situaţia cesionării părţilor sociale de către întreprinzătorul debutant, acordarea facilităţilor continuă dacă cesionarul îndeplineşte condiţiile prevăzutela art. 2 şi depune declaraţia pe propria răspundere la A.I.P.P.I.M.M. în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cesionării. În caz contrar, facilităţile se consideră necuvenite şi se recuperează conform procedurilor stabilite.

În situaţia în care microîntreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant este supusă reorganizării prin fuziune sau divizare, acordarea facilităţilor continuă în aceleaşi condiţii, dacă asociatul unic sau fiecare asociat al noii microîntreprinderi îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 şi persoana juridicărezultată îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3, iar declaraţiile necesare se
depun la A.I.P.P.I.M.M., în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înmatriculării în registrul comerţului a noii persoane juridice. În caz contrar, facilităţile se consideră necuvenite şi se recuperează.

Facilităţile se recuperează şi în cazul în care cifra de afaceri însumată apersoanelor juridice rezultate în urma reorganizării depăşeşte echivalentul în lei a 500.000 euro la data înregistrării fuziunii sau divizării.

 

 

 

AI O IDEE GROZAVA? VREI SA-TI FACI O FIRMA? TE-AI GANDIT BINE?

Ca sa-ti faci firma, nu e mare lucru. Cateva taxe modice la Registrul Comertului, un sediu social acasa la mama si la tata…Complicat devine dupa infiinare. Ma refer la cei care doresc sa-si deschida o mica afacere si nu la cei care sunt nevoiti sa-si infiinteaze firme doar pentru ca angajatorii lor sa nu mai plateasca contributii salariale. Concret este necesar sa sa va faceti foarte bine socotelile si sa aveti in vedere toate implicatiile pentru ca afacerea dumneavoastra sa prospere.

FINANTAREA

1. Ai bani sa suporti cheltuielile unei firme timp de un an de zile? Pentru ca o firma inghite bani inainte de a incepe sa produca.

 CHELTUIELILE

2. Care ar fi cheltuielile pe care trebuie sa le iei in considerare la infiintarea unei firme.

 2.1.CHIRIA

Daca vei face firma acasa si vor veni acasa la tine clienti, prima impresie care este foarte importanta nu va fi cea dorita. IN casa miroase a mancare, copii au lasat jucarii prin toata casa, patul este nefacut, hainele sunt aruncate pe alocuri. Tu locuiesti acolo, nu mai pare deplasat dar clientul si-a format deja o parere si profesionalismul nu e primul lucru la care s-a gandit. Chiar daca esti un bun specialist, asta nu-ti sta scris in frunte, si clientul nu va mai avea ocazia sa se convinga ca esti un bun profesionist. Inainte sa te gandesti sa-ti faci firma, pus in aceeasi situatie tu ce impresie ti-ai fi facut?

SOLUTIA:

A. Inchirierea unui spatiu de birou, eventual o garsoniera pe care o mobilezi corespunzator sau gata mobilat. Asteapta-te la o chirie de minim 250 de euro pe luna. La chirie se vor adauga cheltuielile de intretinere pe care le vei plati tu si nu proprietarul. Un minim pe luna este in jur de 200 lei.

B. Renovezi casa si faci din hol o mica receptie iar una din camere va fi utilata conform unui birou. Este important ca accesul sa se faca cat mai direct catre camera destinata ca spatiu de birou daca este posibil. Faptul ca totusi ai biroul la tine acasa trebuie oarecum sa se compenseze cu cat de tare arata totusi ca un birou.

Este foarte important, indiferent ce fel de activitate are firma, ca in birou sa exista:

-o biblioteca cu carti de specialitate

-cateva rafturi cu bibliorafturi in care clientul  va vedea, pe cotor, scris ce reprezinta: “Furnizori imobiliare”, “Leasing” etc, astfel incat sa realizeze ca firma ta, desi una de apartament, este foarte activa. Bibliorafturi cu numele clientilor tai, pe masura ce acestia apar sunt deasemenea recomandate.

-obligatoriu cateva diplome profesionale atestate, premii certificate de calificare in domeniu. Tot ce aveti la dispozitie sa demonstati ca sunteti pregatit in domeniul in care activati

-un birou decent , un laptop, scaner, imprimanta.

-scaunul vostru neaparat sa fie unul directoral si nu unul de bucatarie – aproximativ 400 ron.

2.2. UTILITATILE

Telefon, Internet , eventual fax. Toate la costuri aproximative de 200 lei lunar

2.3. IMPOZITELE PE SALARIU

In functie de ce salariu iti treci pe cartea de munca tie sau colaboratorilor tai trebuie sa platesti impozitele aferente. De exemplu, contributiile pentru cel mai mic salariu cu putinta, pe 8 ore de munca / zi, sunt un pic peste 400 ron pe luna. Puteti avea contract pe 8 ore sau pe 1,2,3,4,5,6,7 ore si contributiile vor fi, aproximativ proportionale.

2.4. CONTABILUL

Nu face greseala sa neglijezi problema asta, sau sa cauti un contabil dupa cel mai mic pret pentru ca vei ajunge sa platesti amenzi si penalitati cat nu face. Ia de la inceput un contabil care sa se ocupe de toate actele tale si pe care sa-l poti consulta ori de cate ori este necesar in activitatea ta. Un contabil bun nu va avea niciodata tarif sub 200 lei pe luna pentru o firma mica. Iar daca ai activitate, tariful va fi proportional.

2.5. MASINA

Daca nu ai masina, obligatoriu trebuie sa-ti iei una. Sa presupunem ca nu ai banii jos si o vei lua in leasing. Asta presupunand ca vreo firma de leasing este dispusa sa iti acorde leasing, dat fiind faprul ca ai o firma noua, fara istoric. Un leasing minim pentru o masina cat decenta este de minim 500 ron (asigurarile sunt separate si pot ajunge la costuri de 200 lei lunar). Nu te gandi ca poti merge la client cu RATB-ul. Daca te duci cu metroul, sau RATB-ul, vei avea doar clienti mici. Asta daca nu cumva asta iti doresti. Clienti mici, venituri mici dar confortabile. Pentru ca un client cel putin mediu are pretentii sa ai un sediu unde sa te gaseasca si o masina din care sa cobori. Masina nu este un lux, dar daca ai masina te vei adresa unei anumite categorii de clienti: cei cu bani. Si vei demostra disponibilitate.

2.6. HAINELE

Nu trebuie sa fii imbracat de firma, dar hainele tale trebuie sa fie de bun gust si decente. Daca nu ai, neaparat cumpara ceva– garderoba minima va fi de aproximativ 1000 lei, incluzand: pantofi, pantaloni, 2 sacouri minim, 3-4 camasi office, cel putin 3 cravate. Aspectul trebuie sa fie intotdeauna ingrijit. Nu neglijati un parfum, un ceas, o curea la pantaloni, o frizura ingrijita. Toate sunt importante. Nu le subestimati importanta.

2.7. LAPTOP-UL

Nu trebuie sa-ti lipseasca ori de cate ori mergi la client. Il vei scoate la el si chiar daca nu ai treaba, intra macar pe un site de internet si prefa-te preocupat. Lumea are senzatia ca o persoana care sta in spatele unui laptop cauta chestii profesionale sau nu vrea sa piarda contactul cu clientii sai pentru la le sta tot timpul la dispozitie. Intra pe mail, da un mail,arata-te concentrat dar nu exagera. Interlocutorul din fata ta doreste atentia ta, nu-I lasa impresia ca el nu este la fel de important pentru tine. Costul mediu al unui laptop este de 2.000 lei. Obligatoriu trebuie sa ai si internet mobil. Aproximativ 50 ron pe luna.

 2.8. SITE-UL

Indiferent de marimea firmei tale, un site este obligatoriu pentru ca si clientii sa “te vada” online. Costul mediu al unui site cat de cat este de circa 200 eur, iar hostingul pentru un an de zile mai putin de 100 eur. Daca un client te cauta si nu te gaseste online, pentru el vei fi doar unul care ii poate da “tzeapa” oricand. Mai mult decat atat, un site bine optimizat te poate ajuta sa gasesti clienti noi. Din lipsa de timp toata lumea cauta orice mai intai online.

Calculeaza toate aceste costuri pentru un an de zile si mai adauga 30% procent de risc pentru probleme neidentificate. Si daca ai banii astia disponibili, atunci da-i drumul!

Nu te descuraja. Cu rabdare si perseverenta si buna pregatire visul tau poate deveni real.

ADRESE ADMINISTRATIE PENTRU SOLICITARE FISE SINTETICE SECTOR 1, SECTOR 2, SECTOR 3, SECTOR 4, SECTOR 5, SECTOR 6

Contribuabilii din Bucuresti care vor sa obtina fisa pe platitor electronic au mai

jos adresele de email ale inspectorilor ANAF unde pot solicita informatiile dorite.

Sector 1

Litere: N,O,P – Elena.Coman.s1@mfinante.ro

Litere: T,U,V,J,H si cifre – Mirela.Zapan.s1@mfinante.ro

Litere: E,F – Elena.Stoica.s1@mfinante.ro

Litere: S,K – Victorita.Persinaru.s1@mfinante.ro

Litere: A – Mirela.Petcu.s1@mfinante.ro

Litere: P,L,Z – Nicoleta.Predulea.s1@mfinante.ro

Litere: M,Q,W,X,Y -Cristina.Stoica.s1@mfinante.ro

Litere: I si Asociatii locatari – Maria.Kovacs.s1@mfinante.ro

Litere: B,D – Daniela.Motoc.s1@mfinante.ro

Litere: C,G – Anca-angelica.ducu.s1@mfinante.ro

Sector 2

Litere: C,W,Ac,Aw – cosmina.antemir.s2@mfinante.ro

Litere: H,M,N,Ah,Am,An – anca.dragusin.s2@mfinante.ro

Litere: L,P,V,Al,Ap,Av – mihaela.ionita.s2@mfinante.ro

Litere: S,U,J,X,Y,Z,Q,cifre,As,Au,Aj,Ax,Ay,Az,Aq –

caterina.nastase.s2@mfinante.ro

Litere: D,E,K,O,Ad,Ae,Ak,Ao – mihaela.olteanu.s2@mfinante.ro

Litere: I,R,B,Ai,Ar,Ab – cristina.nechifor.s2@mfinante.ro

Litere: F,G,T,Af,Ag,At – mariana.flisc.s2@mfinante.ro

Asociatii de proprietari – marian.ruse.s2@mfinante.ro

Sef serviciu – alina.leonte.s2@mfinante.ro

Sector 3

Literele: B,H,I,Q,T – anamaria.sandoiu@mfinante.ro

Literele: D,F,J,R,Y – liliana.toader.s3@mfinante.ro

Literele: At-Az,C,O – ioana.dinca.s3@mfinante.ro

Literele: K,N,S,V – dorina.stancu.s3@mfinante.ro

Literele: G,L,P,W,X,Z – dana.vladescu.s3@mfinante.ro

Literele: E,M,U – oricare din adresele de mai sus

Semne, cifre, Aa-As: mariana.petre.s3@mfinante.ro

Sector 4

Literele: J,K,L,N,S – Domnica Bica

Literele: A,F – Angela Teodorescu

Literele: R,E,G – Roxana Stancu

Literele: C,V,H,Q – Boeru Adina

Literele: D si Asociatii – Ruxandra Albu

Literele: P,T,O,B – Adrian Caracuda

Literele: M,I,U,W,Z,X – Marius Tencovici

Atentie !

Fisele pe platitor se pot obtine pe email numai dupa depunerea unei cereri la inspectorul de care apartine societatea.

Sector 5

Litere: D,F,H,L,T,U, M – nicoleta.nidelea.s5@mfinante.ro

Litere: B,O,P,R – alina.lupescu.s5@mfinante.ro

Litere: A, E,I, – cristina.ruse.s5@mfinante.ro

Litere: G,J,N,S,W,X,Y,V,Z si cifre – ioana.mardale.s5@mfinante.ro

Litere: C Q – maria.iani.s5@mfinante.ro

Certificate de atestare fiscala: anca-raluca.toader.s5@mfinante.ro

Sector 6

Literele: A,B,F,N – Spataru Aritina

Literele: E,M,O,P,U – Craciun Elena

Literele: C,D,H,I,L – Rotaru Daniela

Literele: G: J,K,Q,V,Z,W,X,Y si Asociatii – Iacobescu Floarea

Literele: R,S,T – Cocor Mihaela

Adresa email pentru obtinerea fisei pe platitor la sectorul 6: gabriela.adreias.s6@mfinante.ro

Articol scris de :

Ortansa Balaban – Secretar general APEC

” Posta electronica securizata” un nou serviciu ANAF pentru contribuabili

Incepand cu data de 1 iunie 2013 va aparea un nou serviciu pentru contribuabili si anume „posta electronica securizata”

Prin intermediul acesteia se vor primi instiintarile privind stingerea creantelor fiscale.  Scopul acestui serviciu este inlesnirea comunicarii dintre contribuabili si autoritatea fiscala prin facilitarea accesului  la informatiile actualizate detinute de ANAF. Cu ajutorul postei electronice standardizate se vor elimina costurile cu imprimarea si transmiterea informatiilor pe suport de hartie.

Sistemul „posta electronica standardizata” se va afla intr-o perioada de proba timp de 4 luni de zile timp in care se va mentine si forma actuala de emitere a documentelor in format tiparit.

Intentia ulterioara este sa se transmita si alte documente prin intermediul postei electronice securizate.